The Project 2019: Holy Word Lutheran Church

Saturday, February 23rd, 2019 from 9:00am to 5:00pm
Brandon Nguyen
Vivian Nguyen
Christopher Chen
Megan Doan
Joshua Tsai
David Liu
Luis Huerta
Ian Song
John Bao
Nicholas Nguyen